Zaporozhye Cossack 1720

A Zaporozhye Cossack, from around 1720

A Zaporozhye Cossack, from around 1720

Leave a Reply